Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring

Dag in dag uit organiseren we liefdevolle kinderopvang voor jouw kind. We bieden hiervoor een warme omgeving, waarin kinderen zichzelf mogen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om alle zaken goed te kunnen regelen, hebben we informatie van je nodig. Wat we precies met je gegevens doen, vertellen we je graag in deze privacyverklaring.

Maak je gebruik van onze diensten? Dan gaan we ervan uit dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Dit moet je van ons weten

 • We verzamelen gegevens om goed voor je kind te kunnen zorgen en om de kinderopvang zoveel mogelijk op jouw wensen af te kunnen stemmen.
 • We zijn altijd helder en transparant over de gegevens die we van je verzamelen en waarom we dit doen. We beperken ons enkel tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
 • We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en doen er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.
 • We wisselen je gegevens alleen uit met een derde partij als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • We verkopen je gegevens niet aan derden.We respecteren dat jouw gegevens aan jou toebehoren. We zullen er alles aan doen om je op de hoogte te brengen van je rechten omtrent de verstrekte persoonsgegevens en deze respecteren.
 • De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze bewaren, is volgens de Europese wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Kinderopvang SaamnLeuk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Welke gegevens verzamelen we en waar bewaren we ze?

Als je je kind inschrijft voor opvang bij Kinderopvang SaamnLeuk verzamelen we een aantal gegevens die ons in staat stellen om een plaatsingsovereenkomst met je aan te gaan, goede opvang te bieden, de ontwikkeling en het welzijn van je kind te volgen, met je te communiceren en de facturatie en evt. incasso te kunnen regelen. Het gaat om:

 • Voor- en achternaam (ouder en kind)
 • Geslacht (ouder en kind)
 • Geboortedatum (kind)
 • Adresgegevens (ouder en kind)
 • Telefoonnummer (ouder)
 • E-mailadres (ouder)
 • Burgerlijke staat (ouder)
 • Rekeningnummer (ouder, niet verplicht en pas bij aangaan plaatsingsovereenkomst)

En ook deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer (ouder en kind)
 • Religieuze overtuiging indien nodig, bijv. in verband met voeding (kind, pas bij aangaan plaatsingsovereenkomst)
 • Gegevens over gezondheid (indien van toepassing) voor het bieden van de juiste zorg, bijv. bij allergieën (kind, pas bij aangaan plaatsingsovereenkomst)

Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. De papieren originelen worden bewaard in kinddossiers in een afgesloten kast.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Kinderopvang SaamnLeuk bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Als je het inschrijfformulier hebt ingevuld en toch geen plaatsingsovereenkomst met ons wilt aangaan, dan worden de gegevens binnen een maand verwijderd.

Zijn wij een plaatsingsovereenkomst met je aangegaan dan worden alle gegevens op de plaatsingsovereenkomst bewaard tot 7 jaar na het einde van de plaatsing.

Alle gegevens die we nodig hebben om goede kinderopvang te verzorgen, zoals bijv. verslagen van oudergesprekken, worden direct na het einde van de plaatsing verwijderd.

Verstrekking aan derden

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens of die van je kinderen en wisselen je gegevens alleen uit met een derde partij als dit noodzakelijk is voor bepaalde doelen.

 • Voor de kindplanning maken we gebruik van een softwarepakket (Kidsadmin)
 • We zijn wettelijk verplicht om je gegevens uit te wisselen met de Belastingdienst (voor de kinderopvangtoeslag) en met de GGD (voor inspectiedoeleinden)
 • Ook kan er gegevensuitwisseling plaatsvinden met de gemeente, scholen of een zorgverlener. Hiervoor vragen we altijd je toestemming.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties vertrekken wij geen persoonsgegevens aan derden tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens en de persoonsgegevens van je kind in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op:

Saam n Leuk
Schoolstraat 12
9781 JN Bedum

Info@saamnleuk.nl

0629220979

* Omdat onze branche onderhevig is aan wijzigingen vanuit wet- en regelgeving, kan er altijd iets veranderen aan de manier waarop wij met je gegevens omgaan. Bij een wijziging passen we deze privacyverklaring aan. Op onze website vind je altijd de meest recente versie.