Doel:
De kinderen worden regelmatig gepland en ongepland geobserveerd. Middels deze observatie wordt hun welbevinden en ontwikkeling in de gaten gehouden en gerapporteerd.

Waarom:
Aan de hand van deze observatie worden kinderen in groepsoverleggen besproken, gesprekken met ouders gevoerd en indien van toepassing gesignaleerd en ouders doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.

Verankering:
Pedagogisch beleidsplan

Wie is uitvoerend verantwoordelijk?
De pedagogisch medewerkers

Wie is in de lijn eerst-verantwoordelijk?
De directie

Werkwijze:
Bij SaamnLeuk worden kinderen dagelijks gepland en ongepland geobserveerd. Middels onze visie houden wij in de gaten hoe de kinderen bij aankomst in hun vel zitten. Dit in combinatie met verkregen informatie van zowel ouder als leerkracht schetsen wij een beeld van het welbevinden van het kind. In geval van bijzonderheden worden deze kort besproken met de collega op de groep.

De pedagogisch medewerker observeert ook gedurende de rest van de dag de kinderen. Dit gebeurt middels zowel individuele als groepsactiviteiten.Opvallende gebeurtenissen wordt kort onderling besproken met de aanwezige pedagogisch medewerkers en later overgedragen naar de ouder/ verzorger. Daarnaast wordt er gekeken naar de frequentie van het opvallende gedrag en of dit in de gaten gehouden moet worden, actie ondernomen moet worden. Indien dit het geval is, welke actie ondernomen zal worden.

Tot slot zullen er structurele, geplande observaties plaatsvinden. Deze observaties worden gedaan aan de hand van de daarvoor ontwikkelde VVE registratie formulieren. Naar aanleiding van deze observatie wordt een tienminutengesprek met ouder/verzorger ingepland, indien nodig extra gesprekken gepland. De tienminuten gesprekken vinden normaliter eenmaal per zes maanden plaats. De BSO SaamnLeuk gebruikt de methode Werken aan welbevinden, die bestaat uit diverse observatielijsten. Tevens is er voor de kinderen een vragenlijst, deze worden samen met de pedagogisch medewerker ingevuld.